banner_head.gif (24398 bytes)

button_home.gif (2546 bytes)

Time Recorder

Access Control

Online Data Terminal

Reader Accessories

Turnstile

Membrane Key

PVC Box Order

Flexible Time Program

Flexible Payroll Program

Flexible Payjob Program

About Eltech

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

เนื่องจากบริษัท เอลเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำเข้าเครื่องบันทึกเวลา B3001 จากประเทศ ไต้หวันเข้ามาในประเทศไทยโดยตรง

อีกทั้งได้จำหน่ายติดตั้งให้กับลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อใช้กับเครื่องรูดบัตร B3001 โดยตรงจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีความพร้อม

ที่จะบริการลูกค้า ที่ติดตั้งเครื่องไปแล้วเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านซ่อมบำรุง, ด้านโปรแกรม ตลอดจนการให้คำแนะนำต่างๆ

เพื่อให้ลูกค้าของบริษัททุกรายใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากประวัติการดำเนินงานดังนี้

 

พ.ศ. 2527-2532            นำเข้าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ จากประเทศ ไต้หวันและจีน

                                     เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมวางระบบการใชังานแบบอิสระ และแบบเครือข่าย

 

พ.ศ. 2533-2335            นำเข้าและจำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมทั้ง เริ่มนำเข้าเครื่องบันทึกเวลา

                                     ด้วยระบบ Barcode และแม่เหล็กยี่ห้อ Artident จากประเทศไต้หวัน เพื่อขายส่งต่อให้กับบริษัท

                                     ที่เป็น Software House ต่าง ๆในประเทศ และบางส่วนเริ่มจำหน่ายถึงผู้ใช้โดยตรง โดยร่วมมือกับ

                                     Software House *เพื่อผนวกกับ เครื่องและโปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน เพื่อเน้นขายกับธุรกิจกลุ่ม

                                     โปรแกรมเป็นหลัก

 

พ.ศ. 2536-2537             เนื่องจากเกิดความไม่สะดวกในการบริการลูกค้าในด้านโปรแกรม คำนวณเงินเดือน ประกอบกับ

                                     โปรแกรมที่จำหน่ายอยู่ไม่สามารถทำตาม ความต้องการในการใช้งานในระดับของโรงงานได้มาก

                                     เท่าที่ควร ดังนั้น ทางบริษัท จึงได้เริ่มลดจำหน่ายระบบไมโครคอมพิวเตอร์ลงเรื่อย ๆ  พร้อมทั้งได้เริ่ม

                                     พัฒนาโปรแกรมคำนวณเวลา,เงินเดือน และ ระบบงานเหมา โดยเน้นการใช้งานในระดับงานโรงงาน

                                     เป็นหลัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นโรงงาน ดังนั้น จึงทำให้ทางบริษัท ได้รับรู้ถึงปัญหา

                                     การใช้งาน และความต้องการใช้งานเครื่องรูดบัตร, โปรแกรมคำนวณเวลา/เงินเดือน/งานเหมา

                                     จากลูกค้ากลุ่มโรงงาน จำนวนมาก ดังนั้น จึงทำให้ทางบริษัทสามารถพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพดี

                                      และ    เหมาะสมกับการใช้งานในโรงงาน

 

พ.ศ. 2538-2542             นอกจากการนำเข้า และ จำหน่วยเครื่องรูดบัตร Artident และ โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน

                                     Flexible Time,โปรแกรมเงินเดือน Flexible Payroll และ โปรแกรมงานเหมา แล้วทางบริษัท

                                     ยังได้พัฒนาโปรแกรม Service Expess(โปรแกรมงานบริการ), Cheque Pro (โปรแกรมควบคุม

                                     วงเงิน/เงินกู้, Cash Flow และพิมพ์เช็ค)

 

                                     นอกจากนั้นยังได้เริ่มต้นนำเข้าเครื่องรูดบัตร Barcode กับแม่เหล็ก เพื่อใช้งานในระบบ

                                     Time Attandance (บันทึกเวลา) และระบบรักษา ความปลอดภัย (Access Control) เพื่อเน้นขาย

                                     ลูกค้าในกลุ่มสำนักงานทั่ว ๆ ไป โดยนำเข้าจากประกเทศไต้หวัน 2 ยี่ห้อ คือ LECO,TR

 

พ.ศ. 2543                      เริ่มออกแบบ และพัฒนาเครื่องรูดบัตรเอง เนื่องจากทางบริษัท มีประสบการณ์ต่าง ๆ   ในการขายระบบ

                                      เครื่องรูดบัตรให้กับกลุ่ม โรงงาน จำนวนมาก ซึ่งในขณะนั้นบริษัทได้จำหน่ายเครื่องรูดบัตรเพื่อใช้งาน

                                      ในโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้วหลายร้อยเครื่องและถึงแม้ว่าเครื่อง ที่บริษัทขายนั้น (Artident)

                                      เป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้ใช้กับโรงงาน อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งมีความทนทานมากแล้วก็ตามแต่ก็

                                      มีอีกหลาย ๆ โรงงานที่มีความต้องการงานอีกหลากหลาย ซึ่งเครื่อง  Artident ไม่สามารถตอบสนองได้

                                      เช่น ในเครื่อง Artident   มีระบบสำรองไฟเวลาไฟดับ ซึ่งจะสำรองได้นาน 2-3 ชม. (กรณีเปลี่ยน Battery ใหม่)

                                      ในขณะที่ลูกค้าต้องการได้นานกว่านั้น เพราะในหลาย ๆ โรงงานเวลาไฟดับจะดับนานมาก

                                      บางโรงงานไฟอาจจะดับนานถึง 6-7 ชม. หรืออย่างในกรณีที่ผู้ใช้งานได้โอนข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร

                                      มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว และได้สั่งลบข้อมูลที่เครื่องรูดบัตรทิ้งไปแล้ว มาภายหลังปรากฏว่าได้ทำข้อมูล

                                      ที่โอนมาแล้วเสียหาย (ในกรณีข้อมูลที่ เครื่องรูดบัตรได้ถูกสั่งให้ลบข้อมูลทิ้งไปแล้ว) ทำให้ไม่มีข้อมูลในการ

                                      คำนวณเวลาทำงานของพนักงานได้ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกค้า มาก และยังมีอีกหลาย ๆ ปัญหา

                                      ซึ่งล้วนเป็นปัญหาในแง่การใช้งาน   (มิใช่ ปัญหาที่เกิดจากเครื่องรูดบัตรเอง) ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัญหาที่ทาง

                                      โรงงานผู้ผลิตที่ไต้หวันไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เพราะ เห็นว่าเป็นปัญหาเฉพาะกลุ่มของผู้ใช้งาน

 

                                       ดังนั้นทางบริษัท จึงได้ตัดสินใจเริ่มต้นพัฒนาระบบเครื่องรูดบัตรของ ตัวเอง โดยอาศัยประสบการณ์

                                       และ ความสามารถทางด้าน Hardware เพราะมีประสบการณ์กับการขายคอมพิวเตอร์มานาน และ

                                      ประสบการณ์ จากการซ่อมและติดตั้งเครื่องรูดบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ยี่ห้อ บวกกับการความสามารถ

                                      ทางด้าน Software เพราะได้พัฒนา Software มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ทำให้ บริษัทสามารถพัฒนาเครื่อง

                                       รูดบัตรที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการ ต่าง ๆ ที่หลากหลายของลูกค้าได้

                                       ในขณะที่เครื่องต่างประเทศทำไม่ได้ เช่น ระบบจ่ายไฟสำรองสามารถใช้งานได้นานถึง 14 ชม. (กรณีเปลี่ยน

                                       Battery ใหม่) และเมื่อลบข้อมูลไปแล้วยังสามารถเรียกข้อมูล กลับออกจากเครื่องรูดบัตรได้อีก พร้อมทั้ง

                                       คุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก มากมาย

 

พ.ศ. 2544                      เริ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องรูดบัตร ของบริษัท เองในชื่อ ETC ซึ่งมี 2 รุ่น คือ รุ่นใช้ในโรงงานเป็นระบบ

                                      Barcode หรือแม่เหล็ก และ รุ่นประหยัด ระบบแม่เหล็ก ใช้ในสำนักงาน ทั่ว ๆ ไป

 

พ.ศ. 2545                      บริษัทมีแผนที่จะผลิตเครื่องบันทึกเวลา และเครื่องระบบรักษาความปลอดภัย (Access Control)

                                    1. โดยใช้ระบบอ่านข้อมูลแบบ Barcode ซึ่งปกติใช้วิธีรูดบัตร   แต่จะใช้ระบบที่ไม่มีการสัมผัสระหว่างบัตร

                                        และ    ตัวอ่านรหัส ทำให้ บัตรไม่เป็นรอยเวลารูดไปนาน ๆ และไม่ต้องกังวลความเร็วในการ

                                        รูดบัตรว่าจะรูดช้าไปหรือเร็วไปหรือไม่ และที่สำคัญที่สุด คือ สามารถอ่านบัตรที่ใส่อยู่ในซองใส่บัตร

                                        ที่คล้องคอพนักงานไว้ โดย ไม่ต้องถอดบัตรออกมา

                                    2. ระบบอ่านข้อมูลแบบ RFID โดยใช้คลื่นวิทยุ โดยการอ่านบัตรไม่ต้องสัมผัสกับตัวอ่านข้อมูล

                                        และ   ที่สำคัญที่สุด การปลอมแปลงบัตรเกิดได้ ยากมาก ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ทั่ว ๆ ไปในสำนักงาน

                                        แต่ไม่นิยมใช้ใน โรงงาน เพราะตัวบัตรมีราคาแพงมาก ประมาณ 80-120 บาท/ใบ ซึ่งทางบริษัท

                                        มีโครงการว่าจะทำให้บัตรมีราคาถูกลงมากพอที่สามารถ ลงทุนใช้ใน โรงงานได้

 

Button_Eltech.jpg (9071 bytes)        lg_etc.gif (6586 bytes)   info@eltech.co.th